[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S148 - 10H00 NGÀY 20/03/2020

19-03-2020

Máy chủ 148: DAMIAN WAYNE ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S147 - 10H00 NGÀY 17/03/2020

16-03-2020

Máy chủ 147: HAL JORDAN ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S146 - 10H00 NGÀY 13/3/2020

13-03-2020

Máy chủ 146: ADAM WARLOCK ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S145 - 10H00 NGÀY 10/03/2020

09-03-2020

Máy chủ 145: PHASTOS ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S144 - 10H00 NGÀY 06/03/2020

06-03-2020

Máy chủ 144: MAKKARI ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S143 - 10H00 NGÀY 3/3/2020

02-03-2020

Máy chủ 143: AJAK ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S142 - 10H00 NGÀY 28/02/2020

27-02-2020

Máy chủ 142: GILGAMESH ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S141 - 10H00 NGÀY 25/02/2020

24-02-2020

Máy chủ 141: KINGO SUNEN ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S140 - 10H00 NGÀY 21/02/2020

20-02-2020

Máy chủ 140: THENA ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác

[ĐẤU TRƯỜNG] RA MẮT MÁY CHỦ S139 - 10H00 NGÀY 18/02/2029

17-02-2020

Máy chủ 139: IKARIS ra mắt cùng với sự kiện đua top 7 ngày và nhiều sự kiện hấp dẫn khác